Z A P Y T A J
O  W I A R Ę


cykl formacyjny przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych a w szczególności liderów, animatorów itd. wspólnot parafialnych

Dziesięć dwugodzinnych spotkań składa się na syntetyczne wprowadzenie w podstawowe prawdy wiary - od Boga w Trójcy św. jedynego po rzeczy ostateczne... Cykl organizowany i prowadzony w dekanatach przez ACFP (Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej).

Szczegółowy program

Każde spotkanie to dwie godziny zegarowe wykładu z przerwą oraz możliwością zadawania pytań. Kolejność tematów może ulegać zmianie w zależności od dyspozycyjności prowadzących.

1. Wiara w Boga: jednego w Trójcy
    Na co należy uważać gdy mówimy o Bogu (antropomorfizm itd.)?
    Jeden Bóg – cechy boskiej natury (teologia naturalna)
    Objawienie w sensie ścisłym i w sensie szerokim oraz potocznym
    Wiara jako odpowiedź Bogu
    Trójca „Osób”
        Natura – aspekt jedności
        Osoba (hipostaza) – aspekt wielości
        Jak nie wierzymy? (modalizm, tryteizm, arianizm itd.)
        Współwieczność jedności i wielości

2. Wiara w Boga: Ojca i Stworzyciela
    Jak czytać biblijne opowiadania o stworzeniu?
    Stworzenie a ewolucja
    Opatrzność (między deizmem a deterministyczną predestynacją)
    Kim są aniołowie (i szatan) i co mogą?

3. Co wiemy o człowieku? (antropologia)
    Podobieństwo do Boga
    Jedność duchowo-materialna (dusza i ciało – jak rozumieć ich wzajemną relację?)
    Władze człowieka (aspekty doświadczenia egzystencjalnego)
            Umysł / mózg i rozumność
            Wola i wolność
            Umysł / mózg i emocjonalność (serce?)
            Sumienie
Naturalna zdolność do komunikacji z Bogiem

4. Łaska, grzech człowieka i jego skutki
Co to jest łaska?
            Łaska niestworzona
            Łaska stworzona
                    Łaska uświęcająca
Co to jest grzech pierworodny?
    Grzech pierwszych rodziców
    Stan braku łaski
        Konsekwencje grzechów
            (zachowany „obraz”, utracone „podobieństwo”)
            „pożądliwość”
            co dziedziczymy, a czego nie?
    Niemożność samozbawienia (na czym polega pelagianizm?)

5. Wierzę w Boga Wcielonego i zbawiającego
Wcielenie
        Co to znaczy, że Jezus jest prawdziwym Bogiem
        Co to znaczy, że Jezus jest prawdziwym człowiekiem
        Unia hipostatyczna i jej skutek zbawczy: jedyne pośrednictwo Chrystusa
Zbawienie
        wymiar obiektywny (dzieło zbawcze Chrystusa)
                wierność Chrystusa odwraca niewierność Adama
                odpuszczenie grzechów (uczynkowych i zgładzenie pierworodnego)
                nowe stworzenie
        wymiar subiektywny (przyjęcie skutków dzieła zbawczego przez danego człowieka)
                słowo Boże, wiara, sakramenty, wspólnota…
                 już i jeszcze nie zbawienia subiektywnego

6. Wierzę Ducha Świętego
Trzeci z Trójcy
Działanie Ducha w stworzeniu
Działanie Ducha w człowieku
        Uprzedzające – ku wierze
        Uświęcające (chrzest)
                Wzmocnienie wobec dobra
                    (rozpoznanie, wybór środków, męstwo, wytrwałość)
                    i ochrona w pokusie
                Charyzmaty pośrednio dla wspólnoty
        Ukierunkowujące ku posłudze (bierzmowanie)
                Ukierunkowanie na drogę życiową – „powołanie”
                Charyzmaty dla wspólnoty

7. Wierzę w Kościół
Ekklesia – zwołanie wspólnoty uczniów Jezusa
Tożsamość Kościoła
        Ciało Chrystusa
        Lud Boży
        Wspólnota
        Sakrament zbawienia
Kto jest w Kościele
        Członki ciała – żywe i martwe
        Schizma i herezja => ekumenizm
        Przyporządkowanie do Kościoła => dialog międzyreligijny
                Obowiązek misji
Powołania, posługi i charyzmaty
        Apostolskość Kościoła i rola pasterzy
        Odpowiedzialność wszystkich za wszystkich
        Współpraca świeckich z pasterzami
Maryja i inni święci
        Maryja jako wzór Kościoła
        Communio sanctorum (wstawiennictwo świętych)

8. Bóg działa w sakramentach i przemienia nas na obraz Chrystusa
Co to jest sakrament?
        Znak sakramentalny
        Łaska sakramentalna
        Sakramenty a sakramentalia
Inicjacja chrześcijańska
[uwaga: wszystkie sakramenty omawiane w schemacie: skutek (łaska sakramentu i współdziałanie z nią) => dyspozycja przyjmującego (warunki przyjęcia) => materia, forma, szafarz]
        Chrzest
        Bierzmowanie
        Eucharystia

9. Sakramenty uzdrowienia i komunii
Sakrament pokuty
Sakrament namaszczenia chorych
Sakrament święceń
Sakrament małżeństwa

10. Na co mamy nadzieję?
„Rzeczy stateczne” (indywidualne)
        śmierć
        sąd (szczegółowy, indywidualny)
        niebo albo piekło
                czyściec i modlitwa za zmarłych (odpusty)
                piekło (a miłosierdzie Boże)
                niebo (szczęście z „oglądania” Boga jeszcze przed zmartwychwstaniem ciała)
Dopełnienie dziejów zbawienia (powszechne, wspólnotowe):
        Paruzja
        zmartwychwstanie ciał i przemiana kosmosu
        sąd ostateczny
        „gody Baranka”

Prowadzący

Doktor teologii dogmatycznej, współpracuje z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, Gościem Niedzielnym, Głosem Ojca Pio, wykładowca w Archidiecezjalnym Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach.

Doktor teologii fundamentalnej, katecheta, współpracuje z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, wykładowca w Archidiecezjalnym Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach.

Zapytaj o wiarę: edycja RYBNIK


 1. adresat: wszyscy poszukujący wzrostu w wierze, a w szczególności liderzy, animatorzy, osoby zaangażowane w formację w parafii, wspólnocie itd.
 2. miejsce: zajęcia odbywają się w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Wołodyjowskiego 5, 44-270 Rybnik-Niedobczyce
 3. termin: wtorki  18:45-21:00

      26.09 - dr Magdalena Jóźwik (stworzenie)
      10.10 - dr Karolina Dobies (Trójca) 
      24.10 - dr Karolina Dobies (człowiek) 
      07.11 - dr Magdalena Jóźwik (łaska)
      21.11 - dr Magdalena Jóźwik (Kościół)  
      05.12 - dr Karolina Dobies (Duch Św.) 
      19.12 - dr Magdalena Jóźwik (Jezus Chrystus) 
      09.01 - dr Magdalena Jóźwik (sakramenty)
      23.01 - dr Karolina Dobies (sakramenty cd.)
      06.02 - dr Karolina Dobies (życie wieczne)

ZAPISY

Wypełnienie poniższego formularza równa się zgłoszeniu chęci uczestnictwa i zgodzie na przetwarzanie danych przez Archidiecezję Katowicką zgodnie z obowiązującym prawem. Odpowiemy drogą e-mail potwierdzając zgłoszenie.

Można też zgłosić się mailowo na adres: centrum.formacji@katowicka.pl

Zapytaj o wiarę:
edycja Ruch Światło-Życie online


 1. adresat: edycja dedykowana w szczególny sposób członkom Ruchu Światło-Życie
 2. miejsce: edycja prowadzona w formie online
 3. termin: wtorki  19:30-21:30

      03.10 - dr Karolina Dobies (Trójca)
      17.10 - dr Karolina Dobies (człowiek) 
      24.10 - dr Magdalena Jóźwik (stworzenie) 
      31.10 - dr Magdalena Jóźwik (łaska)
      14.11 - dr Karolina Dobies (Duch Św.)   
      28.11 - dr Magdalena Jóźwik (Kościół)
      12.12 - dr Magdalena Jóźwik (Jezus Chrystus) 
      09.01 - dr Karolina Dobies (życie wieczne)
      23.01 - dr Magdalena Jóźwik (sakramenty)
      06.02 - dr Magdalena Jóźwik (sakramenty cd.)

ZAPISY

Wypełnienie poniższego formularza równa się zgłoszeniu chęci uczestnictwa i zgodzie na przetwarzanie danych przez Archidiecezję Katowicką zgodnie z obowiązującym prawem. Odpowiemy drogą e-mail potwierdzając zgłoszenie.

Można też zgłosić się mailowo na adres: centrum.formacji@katowicka.pl

Zapytaj o wiarę: edycja Bełk


 1. adresat: wszyscy poszukujący wzrostu w wierze, a w szczególności liderzy, animatorzy, osoby zaangażowane w formację w parafii, wspólnocie itd.
 2. miejsce: zajęcia odbywają się w Parafii św. Jana Sarkandra, ul. Kościelna 6, 44-230 Bełk
 3. termin: wtorki  18:45-21:00

      03.10 - dr Magdalena Jóźwik (stworzenie)
      17.10 - dr Magdalena Jóźwik (Trójca) 
      31.10 - dr Karolina Dobies (człowiek) 
      14.11 - dr Magdalena Jóźwik (łaska)
      28.11 - dr Karolina Dobies (Duch Św.)  
      12.12 - dr Karolina Dobies (Jezus Chrystus) 
      16.01 - dr Magdalena Jóźwik (Kościół) 
      30.01 - dr Karolina Dobies (życie wieczne)
      13.02 - dr Magdalena Jóźwik (sakramenty)
      20.02 - dr Magdalena Jóźwik (sakramenty cd.)

ZAPISY

Wypełnienie poniższego formularza równa się zgłoszeniu chęci uczestnictwa i zgodzie na przetwarzanie danych przez Archidiecezję Katowicką zgodnie z obowiązującym prawem. Odpowiemy drogą e-mail potwierdzając zgłoszenie.

Można też zgłosić się mailowo na adres: centrum.formacji@katowicka.pl

Ofiara za zajęcia

Ponieważ nasze Centrum Formacji może istnieć wyłącznie dzięki Państwa hojności, prosimy Państwa serdecznie o wsparcie naszej działalności. 

Ofiary można wpłacać na konto: Archidiecezja Katowicka 77 1600 1055 1848 6348 7000 0003 (BNP Paribas) , w tytule przelewu: „darowizna na cele kultu religijnego – Zapytaj o wiarę”  

Współpraca

Mobirise

Radio eM
Rozgłośnia Archidiecezji Katowickiej, obejmująca swoim zasięgiem mieszkańców Aglomeracji Górnośląskiej, Podbeskidzia i południowej Polski.  

Kontakt

Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej
Marii Skłodowskiej-Curie 30/5
Katowice
Email: centrum.formacji@katowicka.pl
Telefon: 519546012 (wtorki, czwartki, piątki 9:00-15:00)

Konto

Archidiecezja Katowicka
77 1600 1055 1848 6348 7000 0003
(BNP Paribas)
w tytule przelewu: „darowizna na cele kultu religijnego – Zapytaj o wiarę” 

Created with Mobirise